Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Wprowadzenie

Data ustalenia tekstu: 5 listopada 2004 r.
Data ostatnio wprowadzonych zmian: 7 września 2009

Witamy w naszej witrynie – Ryn.pl – Niezależny Serwis Informacyjny. Poniżej przedstawiamy zasady i warunki korzystania z naszej witryny.

Ten dokument ma charakter porozumienia pomiędzy wydawcą witryny Ryn.pl – Niezależny Serwis Informacyjny i wszystkimi korzystającymi z niej Użytkownikami, czyli także z Tobą.

Regulamin stanowi prawną podstawę określającą zasady korzystania z naszej witryny. Odwiedzając naszą witrynę, akceptujesz aktualne postanowienia tego Regulaminu korzystania z witryny oraz zobowiązujesz się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad.

Dopełnieniem Regulaminu jest nasza Polityka prywatności i zaufania, prosimy o zapoznanie się z nią tutaj.

1. Charakter i cele witryny Ryn.pl – Niezależny Serwis Informacyjny.
Nasz portal jest serwisem informacyjnym wydającej ją firmy pod nazwą: Betakom. Zgodnie z tym założeniem, celem witryny jest:

 • promocja Miasti Gminy i Ryn wykonanej przez wydawcę w zakresie wydawniczej dla Internetu oraz działalności promocyjnej,
 • udostępnianie użytkownikom fragmentów bądź kompletnych opracowań, informacji podzielonych na odpowiednia działy,
 • skupienie grona ludzi o podobnych zainteresowaniach, wzajemna pomoc i dzielenie się swoimi pomysłami, osiągnięciami, dorobkiem, opracowaniami, dokonaniami w dziedzinach, których dotyczy problematyka podejmowana w serwisie.


2. Dane udostępniane przez Ryn.pl – Niezależny Serwis Informacyjny zostały przekazywane przez Osoby udostępniające artykuły, informacje - są gromadzone i wykorzystywane zgodnie z zasadami zawartymi w naszej Polityce prywatności oraz Ustawie o ochronie danych osobowych.

4. Prawa i możliwości użytkowników witryny.
Przeglądając, czytając Ryn.pl – Niezależny Serwis Informacyjny (adres: www.ryn.pl):

 • akceptujesz w pełni ten Regulamin korzystania z witryny,
 • zobowiązujesz się zawiadomić nas natychmiast o jakimkolwiek nieścisłościach,
 • masz prawo do przeglądania opublikowanych materiałów, ich kopiowania i drukowania do użytku domowego oraz pobierania dokumentów elektronicznych do użytku osobistego,
 • komentowania, bądź przesyłania artykułów do naszego serwisu.

Zakresu usług witryny może być rozszerzany przez wydawcę.

5. Respektowanie praw własności, zastrzeżenie praw autorskich

Udostępniając witrynę, zwracamy szczególną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej. Informujemy, że witryna zawiera dokumenty chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę i dźwięki lub materiały wideo, a przyjęty w witrynie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawnoautorskiej. Wszystkie loga, znaki towarowe oraz grafika zamieszczone na tej stronie są własnością ich twórców bądź też dostępne są na zasadach Powszechnej Licencji Publicznej (GNU/GPL).

Dlatego:

 • zgadzasz się na wykorzystywanie wszelkich prezentowanych w witrynie treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku - kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie, w tym udostępnianie w Internecie, a także wszelkie wykorzystywanie tych treści do celów komercyjnych wymaga uprzedniej pisemnej zgody ich autora lub wydawcy,
 • Osoby udostępniające artykuły, zdjęcia, informacje zapewniają, że są autentyczne oraz są ich własnością,
 • Osoby udostępniające artykuły, zdjęcia, informacje zgadzają się się każdorazowo osobiście upewnić, że jakikolwiek przesyłany do witryny materiał jest zgodny z ww. warunkami i zabezpiecza wydawcę witryny Ryn.pl – Niezależny Serwis Informacyjny, pracowników oraz kierownictwo firmy przed wszelkimi roszczeniami, które mogą wyniknąć z publikacji materiałów dostarczonych przez Osoby udostępniające artykuły, zdjęcia, informacje do witryny,
 • 6. Aktywność użytkowników, czytelników w witrynie, przesyłanie materiałów
 • Masz prawo przesyłania do witryny swoich informacji, materiałów, dokumentów.

7. Zawiadomienie o naruszeniu praw autorskich
Jeżeli uważasz, że Twoje lub czyjekolwiek prawa autorskie, prawa własności intelektualnej zostały w jakikolwiek sposób bądź w jakiejkolwiek formie naruszone w witrynie Ryn.pl – Niezależny Serwis Informacyjny, prosimy o przesłanie zawiadomienia na następujący adres: Wszystkie prawa zastrzeżone .

8. Zobowiązanie wydawcy

Wszelkie informacje albo jakiekolwiek dane w postaci tekstu, muzyki lub dźwięku, fotografii lub grafiki, video, oprogramowania, kodu lub innych materiałów, stanowiących publiczną albo prywatną zawartość witryny, a także wszelkie mechanizmy uczestnictwa użytkowników we współtworzeniu zawartości witryny, udostępniane są przez wydawcę:

 • z dołożeniem wszelkich starań, aby zawartość witryny była zgodna ze stanem aktualnej wiedzy o poruszanych w witrynie sprawach oraz aby korzystanie z witryny odbywało się bez problemów technicznych,
 • w dobrej wierze, że mogą być przydatne bądź pomocne użytkownikom witryny oraz że każdy użytkownik korzystać z nich będzie z niezbędnym krytycyzmem, a także zgodnie z normami zwyczajowymi, szczególnie zasadami poszanowania godności drugiego człowieka, oraz zgodnie z prawem.
 • w przypadku zauważenia przez użytkowników błędów, pomyłek, a także wszelkich sugestii dotyczących zarówno zawartości witryny, jak i jej działania, prosimy o nadesłanie swoich uwag za pomocą poczty elektronicznej, adres: błędy w serwisie.

9. Wyłączenia gwarancji
W pełni akceptujesz, że wydawca udostępnia witrynę Ryn.pl – Niezależny Serwis Informacyjny TAKĄ, JAKA JEST.

Zdajesz sobie sprawę, że opublikowane w witrynie materiały mogą zawierać błędne informacje, nieskuteczne rady, podpowiedzi, lub w jakiś inny sposób mogą nie odpowiadać Twoim potrzebom i oczekiwaniom, mimo iż wydawca dołożył wszelkich możliwych starań, by zamieszczone treści odpowiadały rzeczywistości. Zgadzasz się, że korzystasz z witryny Ryn.pl – Niezależny Serwis Informacyjny tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność i własne ryzyko.

Wszystkie informacje, materiały lub usługi dostarczane za pośrednictwem witryny oferowane są BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI. W szczególności:

 • Wydawca witryny Ryn.pl – Niezależny Serwis Informacyjny nie zapewnia gwarancji dotyczących prawidłowości lub kompletności jakichkolwiek materiałów, informacji lub ustaleń umieszczonych w witrynie,
 • Wydawca witryny Ryn.pl – Niezależny Serwis Informacyjny nie gwarantuje, iż każda zamieszczona w witrynie Ryn.pl – Niezależny Serwis Informacyjny publikacja sprosta oczekiwaniom każdego Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji,
 • wydawca nie gwarantuje, że jakiekolwiek materiały pobrane z witryny lub jakikolwiek odsyłacz będzie działał bezbłędnie oraz będzie wolny od wirusów,
 • tym samym wszelkie załączone lub zawarte w opublikowanych materiałach gwarancje zostają w myśl postanowień tego punktu Regulaminu anulowane, włącznie z gwarancjami handlowymi i jakościowymi.


10. Ograniczenie odpowiedzialności
Akceptujesz w pełni zasadę, że w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo ani wydawca witryny Ryn.pl – Niezależny Serwis Informacyjny ani żaden pracownik nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, niebezpośrednie, przypadkowe lub wynikowe skutki wykorzystania przez Ciebie informacji lub innych materiałów uzyskanych za pośrednictwem witryny Ryn.pl – Niezależny Serwis Informacyjny (w tym za szkody i zniszczenia będące skutkiem utraty zysków lub dochodów, utraty możliwości użycia witryny lub jakichkolwiek wykonywalnych programów, opóźnień w działaniu lub transmisji, awarii linii komunikacyjnych, niedostarczonych pocztą elektroniczną wiadomości, utraty możliwości używania danych lub sprzętu, lub podobnych zniszczeń), nawet w przypadku, gdyby Wydawca witryny Ryn.pl – Niezależny Serwis Informacyjny został poinformowany o możliwości zaistnienia podobnych szkód i zniszczeń.

W szczególności nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje podjętych na podstawie zawartych w witrynie materiałów decyzji w zakresie zarządzania finansami, ochrony zdrowia, wychowania i edukacji dzieci i młodzieży, form spędzania wolnego czasu i wszelkich innych aspektów aktywności życiowej.

Wydawca i autorzy serwisu Ryn.pl – Niezależny Serwis Informacyjny nie ponoszą odpowiedzialności za opinie wyrażane przez Czytelników na różnego rodzaju forach, w komentarzach lub w inny sposób. Są one wyłącznie własnością ich autorów, w związku z czym nie mogą rzutować na opinię o autorach serwisu.

11. Odszkodowania
Mogą zaistnieć sytuacje, w których w związku z udostępnieniem witryny Ryn.pl – Niezależny Serwis Informacyjny i materiałów w niej zamieszczonych wobec wydawcy witryny zostanie skierowane roszczenie o odszkodowanie. Niezależnie od podstawy prawnej takiego roszczenia odpowiedzialność wydawcy będzie ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

12. Odsyłacze do innych witryn, ogłoszenia i reklamy
W witrynie Ryn.pl – Niezależny Serwis Informacyjny są publikowane odsyłacze do innych witryn. Mogą również być publikowane ogłoszenia, reklamy, banery instytucji i firm. Wydawca witryny Ryn.pl – Niezależny Serwis Informacyjny nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść, ścisłość, zawartość lub dostępność informacji, do których prowadzą odsyłacze.

13. Rozstrzyganie sporów
W związku z możliwością wystąpienia sporów związanych z korzystaniem z witryny:

 • zgadzasz się, że niniejszy Regulamin korzystania z witryny podlega prawu polskiemu - wszelkie spory mogące wyniknąć z wykonania zobowiązań zawartych w niniejszych warunkach będą rozstrzygane przez właściwy terytorialnie i rzeczowo sąd powszechny w Polsce.
 • zgadzasz się, że w przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień tego Regulaminu zostało uznane za niezgodne z prawem przez właściwy sąd, to decyzja sądu nie powoduje uchylenia innych postanowień tego Regulaminu i w związku z tym wszystkie inne postanowienia zachowują swoją moc.
 • zgadzasz się, że w przypadku niezgodności pomiędzy warunkami opisanymi w konkretnym dokumencie w witrynie i sygnowanym przez Wydawcę, a warunkami przedstawionymi w niniejszym Regulaminie, zawsze przyjmuje się za ważniejsze warunki określone w dokumencie, z wyjątkiem wyrażonych gdziekolwiek gwarancji, o których mowa była w rozdziale Wyłączenia gwarancji.
 • zgadzasz się, że wszelkie wynikające z korzystania z witryny Ryn.pl – Niezależny Serwis Informacyjny albo naruszenia jakichkolwiek praw w witrynie Ryn.pl – Niezależny Serwis Informacyjny roszczenia i żądania mogą być kierowane w okresie do jednego roku (1) od momentu zdarzenia, w przeciwnym przypadku nie będą uwzględnione.


14. Zmiany regulaminu korzystania z witryny Ryn.pl – Niezależny Serwis Informacyjny

Zgadzasz się, że Wydawca serwisu Ryn.pl – Niezależny Serwis Informacyjny zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Witrynie w dowolnym czasie bez potrzeby informowania użytkowników, czytelników. Użytkownicy, czytelnicy odpowiedzialni są za regularne przeglądanie tych warunków oraz zastrzeżeń, a następujące po wszelkich zmianach korzystanie z witryny jest równoznaczne z ich akceptacją. Czy jakaś zmiana miała miejsce, rozpoznasz po dacie ustalenia tekstu tego dokumentu tuż pod nagłówkiem Wprowadzenie.

WSZYSTKIE PRAWA NIEUDOSTĘPNIONE W NINIEJSZYCH WARUNKACH SĄ ZASTRZEŻONE.

15. Informacja kontaktowa
W przypadku wszelkich wątpliwości, pytań i sugestii dotyczących Zasad korzystania z witryny Ryn.pl – Niezależny Serwis Informacyjny jesteśmy do dyspozycji użytkowników. Prosimy w tym celu korzystać z poczty elektronicznej.

UWAGA! Zapoznaj się również z naszą Polityką prywatności.