Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.

Ryn - miasto pomiędzy jeziorami na Mazurach - informacje, historia, zdjęcia, panoramy.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

logoAgencja Informatyzacji i Rozwoju od lat zajmuje się pozyskiwaniem bezzwrotnych dotacji z Unii Europejskiej. Zgodnie z doświadczeniami stworzyliśmy poradnik, którego pełną wersję można znaleźć na stronie internetowej firmy: www.aiir.pl
Pozyskiwanie środków niezbędnych do stworzenia lub rozwoju firmy to temat niezwykle ważny.
Według opinii ekspertów, obecnie trwający proces przyznawania środków na lata 2014 - 2020 stanowi ogromną szansę na „skok” cywilizacyjny dla naszego kraju.

Poradnik w formacie pdf jest do pabrania tutaj
PRZYKŁAD POPULARNEGO KONKURSU I KOSZTÓW:
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
Do wydatków kwalifikowanych zalicza się wyłącznie koszty niezbędne do realizacji celów projektu. Są to:
1. Prace przygotowawcze, np:
• przygotowanie dokumentacji technicznej: koncepcja budowlana, projekt budowlany, projekt wykonawczy, itp.,
• raport oddziaływania na środowisko,
• zakup nieruchomości niezabudowanej związanej z realizacją projektu
• zakup nieruchomości zabudowanej lub lokalu związanego z realizacją projektu
2. Prace inwestycyjne np.:
• prace budowlano-montażowe
• prace wykończeniowe
• dostosowanie obiektów i pomieszczeń w zakresie niezbędnym dla realizowanego projektu,
• zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu,
• zakup nowych środków trwałych bezpośrednio związanych z realizacją projektu,
• zakup używanych środków trwałych pod warunkiem, że w okresie 7 lat poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie środek trwały nie został zakupiony z wykorzystaniem środków z Unii Europejskiej.
• nabycie wartości niematerialnych i prawnych, w formie patentów, licencji, nieopatentowanej wiedzy technicznej pod warunkiem, że:
• będą wykorzystywane wyłącznie na cele projektu objętego wsparciem,
• będą podlegać amortyzacji zgodnie z odrębnymi przepisami,
• będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych,
• zakup specjalistycznych usług doradczych w zakresie jakości, innowacji i nowych technologii,
• spłata rat kapitałowych należnych finansującemu z tytułu leasingu środków trwałych


KIEDY ZACZĄĆ ??
Warto zawczasu przygotować wniosek i biznesplan, aby po ogłoszeniu konkursu od razu złożyć dokumenty. Termin od ogłoszenia konkursu oraz wytycznych do momentu zakończenia konkursu – to przedział nawet DWÓCH TYGODNI.
Prac przygotowawczych jest na tyle dużo, że warto je zacząć niezależnie od spodziewanego terminu konkursu. Niedostosowanie się do wytycznych konkursu skutkuje koniecznością poprawy wniosku w trakcie oceny formalnej. Przy czym w trakcie oceny formalnej i merytorycznej ewentualne poprawki i uzupełnienia dokonać jednokrotnie. Pod ogłoszeniem konkursowym umieszczona jest zawsze dokumentacja konkursowa, z którą należy zapoznać się w sposób jak najbardziej szczegółowy.


PLAN –– BIZNESPLAN
Myśląc o ubieganiu się o dotację powinniśmy mieć już określony plan projektu. Analizując sytuację musimy ustalić nasze priorytety. Należy pamiętać ,że cele i rezultaty projektu muszą być jasno sprecyzowane.
Dotację można uzyskać np. na: utworzenie nowego lub rozbudowę istniejącego przedsiębiorstwa (budowa, remont, zakup nieruchomości) oraz zakup środków trwałych, maszyn, urządzeń, pojazdów mechanicznych. Można też się starać o dofinansowanie wartości niematerialnych, kursów, szkoleń. Szczegółowy zakres kosztów kwalifikowanych określa regulamin konkursu.
Przede wszystkim dotację można otrzymać na nową inwestycję:
• Inwestycję w środki trwałe oraz w wartości niematerialne i prawne związane z:
• Utworzeniem nowego przedsiębiorstwa
• Rozbudową
istniejącego przedsiębiorstwa
• Dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub
• Zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie
• Nabycie środków trwałych bezpośrednio związanych z przedsiębiorstwem, które zostało zamknięte lub zostałoby zamknięte, gdyby zakup nie nastąpił, przy czym środki nabywane są od niezależnego zbywcy .
Nie otrzymuje się dotacji na inwestycję odtworzeniową . Inwestycje "odtworzeniowe" oznaczają inwestycje, które polegają tylko i wyłącznie na zastąpieniu istniejących dóbr.

PRZYKŁAD PROJEKTU:
Załóżmy, że naszym celem jest przeprowadzenie modernizacji zaplecza technicznego przedsiębiorstwa czyli zakup środków trwałych. Jedną z pierwszych rzeczy jest uzyskanie informacji na temat ceny urządzenia, pozyskania jego specyfikacji technicznej, którą potem wykorzystamy w pisaniu biznesplanu i wniosku. Najlepiej, by był to sprzęt nowoczesny, innowacyjny, mogący mieć wpływ na wzrost naszej konkurencyjności. Sprzęt, którego do tej pory nie było w firmie. Dający możliwość wprowadzenia nowych, konkurencyjnych produktów lub usług . Zakup maszyn, urządzeń innych środków trwałych oraz wartości niematerialnych, udział w targach zalicza się do projektów nieinfrastrukturalnych i nie wymaga przeprowadzenia procedury Oceny Oddziaływania na Środowisko (OOŚ). Projekty infrastrukturalne wymagające uzyskania pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót budowlanych są prawnie zobligowane do przeprowadzenia procedury Oceny Oddziaływania na Środowisko (OOŚ). Warto zająć się tym odpowiednio wcześniej, gdyż powyższe procedury trwają w czasie. Każdy projekt musi być wyceniony.
Ważne, by wszystkie ceny były adekwatne do realnego poziomu cen rynkowych.

DOKUMENTY
Niezmiernie ważne jest przygotowanie dokumentacji do projektu. Konkretny wykaz dokumentacji niezbędnych do złożenia wniosku jest podawany zawsze w informacjach o konkursie. W dokumentacji konkursowej zawsze zawarta jest informacja jakie załączniki wymagane są na etapie składania wniosku o dofinansowanie projektu, a jakie na etapie podpisywania umowy.

WNIOSEK
Przystępując do pisania wniosku należy mieć świadomość kilku ważnych rzeczy. Musimy poświęcić bardzo dużo czasu na przyswojenie niezbędnych informacji potrzebnych do napisania wniosku. Część z nich jest dostępna przy ogłaszaniu procedur konkursowych (i tu już musimy wykazać się wiedzą, czy dany konkurs jest rzeczywiście tym, w którym powinniśmy aplikować. Spora część niezbędnych informacji jest w formie odnośników, przytoczonych ustaw, do których trzeba dotrzeć i je przyswoić. Pisząc wniosek samodzielnie musimy się wykazać nie tylko znajomością przepisów szczegółowych, lecz również w części wniosku, czy biznesplanu zagadnieniami ekonomicznymi, a także dość daleko zaawansowaną wiedzą dotyczącą rozliczeń finansowych. Oczywiście to brzmi dość groźnie i w istocie bez pomocy specjalistycznej firmy lub biegłego księgowego będzie ciężko sobie z tym poradzić. Dlatego przy sporządzaniu dokumentacji aplikacyjnej warto skorzystać pomocy Agencji Informatyzacji i Rozwoju, której wieloletnie doświadczenie w bankowości oraz współpraca z fachowcami w dziedzinie analiz rynkowych ułatwi tę skomplikowaną procedurę aplikowania o środki unijne.
Współpracę zawsze rozpoczynamy od darmowych analiz. Zainteresowanych współpracą odsyłamy do wypełnienia ANKIETY, która znajdziecie na stronie: www.aiir.pl